Reklamační podmínky

Pro vrácení zboží nás, prosím, kontaktujte na e-mail info@mystery-box.cz nebo ZDE, následně Vám zašleme návod jak zboží vrátit.

V případě koupě zboží spotřebiteli (tj. fyzickými osobami mimo rámec jejich podnikatelské činnosti se uplatní následující reklamační podmínky):

V případě, že budou kupujícím zjištěny vady zboží, kupující prodávajícího o těchto vadách informuje. Reklamaci je nezbytné uplatnit prioritně e-mailem na adresu info@mystery-box.cz nebo zasláním na adresu: Disciple s.r.o., Tupolevova 713, 190 00 Praha. Při uplatnění reklamace musí být prodávajícímu zaslán stručný popis vady umožňující prodávajícímu vadu posoudit. Prodávající si může vyžádat pro účely posouzení oprávněnosti reklamace zaslání zboží na adresu prodávajícího.

Prodávající je povinen ihned, ve složitých případech do 3. pracovních dnů rozhodnout o reklamaci kupujícího. V této lhůtě je prodávající rovněž povinen informovat kupujícího o možném způsobu řešení jeho reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky, popř. jiným způsobem dohodnutým mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, je prodávající povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů. Kupující tímto bere na vědomí, že pro vyřízení reklamace si prodávající může vyžádat originál záručního listu a dále doručení reklamovaného zboží na adresu kupujícího. V takovém případě začíná lhůta 30 dnů běžet od doručení shora uvedeného na adresu kupujícího. Jednotlivé nároky kupujícího z oprávněné reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Záruční lhůta na dodané zboží se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od dne dodání zboží.

V případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku (tj. není fyzickou osobou nepodnikatelem), řídí se podmínky uplatňování vad ze záruky a záruční doby příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 1829 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Prodávajícím bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání.

VZORY Smluv:

Vzor odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Vzor reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí vady výrobku

Vzor uplatnění práva z vadného plnění reklamace